Support

Je kunt ons altijd bellen als je vragen hebt of iets wilt weten. De meest voorkomende vragen hebben we alvast beantwoord en staan hiernaast. Is er toch nog iets onduidelijk, wil je gewoon onze koelkast leeg komen drinken of heb je zin in een goed gesprek, bel gerust.

Contact


Veelgestelde vragen

Vragen en Antwoorden:

 • Dat verschilt per camera. Bij elke camera staat aan de rechterkant een vak "lnbegrepen", waarbij je ziet wat je erbij krijgt.
 • Het zou kunnen dat sommige dingen niet op de website vermeld staan, of dat die los in te huren zijn. Als je iets wilt wat er niet op staat, bel dan even met het vaste nummer, stuur een mailtje naar [email protected], of zet het in het opmerkingenveld de boeking erbij.
 • De meeste apparatuur is wereldwijd verzekerd tegen schade met een eigen risico van €2500 per gebeurtenis.
  Verlies, diefstal, waterschade en/of schade door nalatigheid is niet verzekerd.
  Het is dus verstandig altijd zelf ook een verzekering te hebben en controleren of die eventuele schade en/of diefstal dekken.
  De details over wat wel en niet verzekerd is staan verder in de algemene voorwaarden.
 • Stuur een mailtje naar [email protected] of bel ons. We zijn 7 dagen per week open.
 • Je kunt kosteloos tot 36 uur van tevoren je boeking annuleren. Daarna wordt 50% van het huurbedrag in rekening gebracht.
  Bij annuleringen korter dan 24 uur van te voren of op de dag zelf wordt 100% in rekening gebracht ongeacht de oorzaak van de annulering. De tijd wordt gerekend vanaf het test/ophaalmoment, niet de draaidag.
  Ook bij een verplaatsing van een draaidag die korter dan bovengenoemde termijn wordt doorgegeven hanteren wij bovenstaande tarieven omdat we de apparatuur wel voor je vrij gehouden hebben.
 • Als je voor de eerste keer huurt vragen we een betaling vooraf. Voor de keren daarna ontvang je achteraf een factuur. Maar je mag natuurlijk ook vooraf betalen als je dit liever wilt.
 • Nee, een borg hoeft niet. Bij klanten die voor het eerst huren graag wel een een dubbele ID meenemen, en een uittreksel van je KVK plus een afschrift of een pinpas om een klein bedrag bij ons te pinnen.
 • Alle prijzen op de website zijn exclusief BTW, deze staat wel apart vermeld op de facturen.
 • Ja dat kan, bij elke factuur zit een iDeal link waarmee je direct kunt betalen. Daarnaast kun je ook natuurlijk het bedrag gewoon overboeken via de bank.
 • Ja, dat heet staffelkorting en wordt berekend volgens het volgende systeem, dit geld alleen voor aaneengesloten dagen.

  2 dagen ................ 10%
  3 dagen ................ 15%
  4-5 dagen ............ 20%
  6-7dagen ............. 25%
  8-15 dagen .......... 30%
  15-21 dagen ....... 35%
  21+ dagen in overleg

  Bij meer dan 21 dagen huur krijg je een aangepaste offerte en kun je het beste bellen om je project te bespreken.
 • Relatiekorting krijg je als je vaker huurt en varieert per klant en hoeveelheid van wat je huurt.
 • Nee. Het maakt niet uit of het week of weekenddagen zijn voor de huurperiode. We zijn 7 dagen per week open, dus ophalen en brengen kan altijd.
 • We zijn maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 19:00 open, en in het weekend van 09:30 tot 18:00.
  Onze sluis is 24/7 toegankelijk voor het halen en brengen van spullen voor vaste klanten.

  Wil je buiten deze tijden langskomen bel dan even dan valt er altijd wel wat te regelen. Telefonisch zijn we 24/7 bereikbaar voor noodgevallen via het vaste nummer.
 • Ja, als je in bezit bent van een tag kun je 24/7 spullen halen en brengen uit de sluis. Graag van te voren aangeven of de spullen hierin klaargezet moeten worden.
 • Ondanks dat wij continue de apparatuur zo goed mogelijk onderhouden is het zelf testen van de spullen altijd nodig. Als de spullen beschikbaar zijn kun je altijd de dag van te voren komen testen om je pakket precies naar wens samen te stellen en alles uit te proberen. Zo weet je zeker dat het werkt én dat je alles compleet hebt, dit is namelijk je eigen verantwoordelijkheid.
 • Probeer het probleem te isoleren zodat je duidelijk weet waar het aan ligt en bel ons. We kunnen dan kijken of we je telefonisch kunnen helpen of een alternatief kunnen regelen zodat je door kunt draaien. Neem altijd meteen contact op, in plaats van na de draaidag, want dan kunnen we je niet meer helpen.
 • Natuurlijk! Bel of mail en dan kunnen we een voorstel doen wat het beste zou werken voor wat je moet doen en binnen het budget past.
 • Dan moet je even mailen of bellen en de situatie uitleggen en dan kunnen we kijken of we je tegenmoet kunnen komen of anderzins zouden kunnen helpen. We kunnen je niks beloven aangezien we veel verzoeken krijgen hiervoor, maar bekijken het altijd per situatie.
 • Dat zou zeker kunnen omdat dit handmatig wordt bijgewerkt als er niet met iDeal betaald wordt, dus hier zit soms een paar dagen verwerkingstijd in, het beste is dit later nog eens te controleren
 • Nee, helaas biedt de verzekering deze optie niet, ga dus voorzichtig met alles om en kijk of je eigen verzekering een lager eigen risico hanteert.
 • Ja graag! Want dan kunnen wij je helpen met de juiste reistassen, maten die in het vliegtuig meemogen, lichtere opladers en goede accu's, reisstekkers en dergelijke handigheden.
  We hebben veel ervaring met apparatuur in het buitenland en hebben voor de meeste spullen compactere en onopvallende tassen en koffers.
 • Bijna alle apparatuur is wereldwijd verzekerd met uitzondering van conflictgebieden. Check van te voren met je lijst of alles verzekerd is bij ons.

  Ook in het buitenland geldt een eigen risico van €2500 per gebeurtenis.
  Verlies, diefstal, waterschade en/of schade door nalatigheid is niet verzekerd.
  Het is dus verstandig altijd zelf ook een verzekering te hebben en controleren of die eventuele schade en/of diefstal dekken.
  De details over wat wel en niet verzekerd is staan verder in de algemene voorwaarden.
 • Voor reizen binnen Europa niet, daarbuiten kan het handig zijn als je geen risico wil lopen bij de douane, maar dat verschilt per land. Neem contact met ons op en dan bespreken we wat de beste oplossing is. Meestal kunnen wij een Pro Forma opstellen met de serienummers van de apparatuur en de bevestiging dat het bij ons gehuurd is.
 • Douanes op vliegvelden wereldwijd zijn moeilijk te peilen en al neem je bijvoorbeeld de toegestane hoeveelheid accu's mee, zou het alsnog kunnen dat die ingenomen worden.
  Wij kunnen daar geen verantwoordelijkheid voor nemen, dit is het risico van de klant. Mocht iets ingenomen worden, bel dan even, dan kunnen we je van advies voorzien.
 • Facturen dienen uiterlijk 30 dagen na verzending voldaan te worden.
 • ALGEMENE VOORWAARDEN MALONEYMEDIA
  Artikel 1 Algemeen/definities
  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst
  tussen MaloneyMedia B.V. & Maloney Amsterdam Lightning B.V., en haar
  dochtermaatschappijen en gelieerde ondernemingen, hierna te noemen: “Gebruiker”,
  en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft
  verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en
  schriftelijk is afgeweken.
  2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Apparatuur – maar niet limitatief
  - : alle (elektrische) apparaten op het gebied van video-, audio- en belichtingstechniek,
  met inbegrip van geheugendragers en voorts alle overige zaken die Gebruiker aan
  Wederpartij ter beschikking stelt, waaronder - maar niet limitatief - bijbehorende
  bekabeling, verpakkingsmateriaal en voertuigen.
  3. In deze algemene voorwaarden geldt dat een dag in het kader van een verhuurperiode
  aanvangt om 6.00 uur (AM) en eindigt na ommekomst van 24 uur.
  4. De toepasselijkheid van eventuele huur- of andere voorwaarden van de Wederpartij
  wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment
  geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in
  deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de
  Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging
  van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk
  het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
  6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van
  deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van
  deze bepalingen.
  7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene
  voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest
  van deze algemene voorwaarden.
  8. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent
  dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in
  enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stikte naleving van de
  bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
  Artikel 2 Offertes en aanbiedingen
  1. Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een
  termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien de
  Apparatuur waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet
  meer beschikbaar is.
  2. Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de
  Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een
  onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
  3. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de
  offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden.
  De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot
  stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
  4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een
  gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
  Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
  Artikel 3 Contractsduur, uitvoering en wijziging overeenkomst
  1. De overeenkomst wordt gevormd door (i) Gebruiker en Wederpartij
  ondertekende opdrachtbevestiging c.q. offerte, (ii) de opdrachtbevestiging c.q.
  de offerte niet is ondertekend, maar de spullen wel door Wederpartij zijn
  opgehaald, (iii) de Apparatuur door Gebruiker is klaar gezet en/of wanneer
  Wederpartij mondeling te kennen heeft gegeven dat de Apparatuur wordt
  opgehaald en Partijen een datum voor het ophalen zijn overeengekomen. Op
  de Overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing. De
  huurovereenkomst tussen Gebruiker en de Wederpartij wordt aangegaan voor een
  minimale huurperiode van één (1) dag, tenzij uit de overeenkomst anders
  voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
  2. Indien Gebruiker gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de
  overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de
  Wederpartij deze juist en volledig aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
  3. Levering geschiedt af bedrijf van Gebruiker en de Wederpartij is verplicht de
  Apparatuur aldaar te retourneren na ommekomst van de huurovereenkomst.
  4. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van
  hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de Wederpartij
  aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van
  Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.
  Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
  1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
  overeenkomst te ontbinden, indien:
  - de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet
  tijdig nakomt; na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen
  omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen
  niet zal nakomen;
  - de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te
  stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze
  zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  - indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van
  Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk
  overeengekomen condities zal nakomen, is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst
  te ontbinden.
  2. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich
  omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
  overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die
  van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in
  redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.
  3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de
  Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de
  verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
  4. Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze
  gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
  5. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot
  vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect
  ontstaan.
  6. Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet
  nakomt en deze niet- nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Gebruiker gerechtigd
  de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige
  verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling,
  terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of
  schadeloosstelling is verplicht.
  7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van
  beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is
  opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere
  omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan
  beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe
  ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige
  verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
  De vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk
  opeisbaar.
  8. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen
  de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aanafvoer-
  en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst
  gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.
  9. Voorts gelden de navolgende termijnen indien de Wederpartij een geplaatste order
  annuleert: (i) bij annulering tot 48 uur vóór aanvang te rekenen vanaf de ingeplande
  testdag van de overeengekomen afname van de Apparatuur zullen geen huurkosten in
  rekening worden gebracht, (ii) bij annulering tot 24 uur vóór aanvang) van de
  overeengekomen afname van de Apparatuur zal 50% van de huurkosten in rekening
  worden gebracht te rekenen vanaf de ingeplande testdag, (iii) bij annulering op
  dezelfde dag van de overeengekomen afnamen van de Apparatuur zal 100% van de
  huurkosten in rekening worden gebracht.
  Artikel 5 Overmacht
  1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de
  Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die
  niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het
  verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
  2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen
  daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende
  oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen,
  doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Gebruiker
  heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die
  (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn
  verbintenis had moeten nakomen.
  3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit
  de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden,
  dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting
  tot vergoeding van schade aan de andere partij.
  Artikel 6 Betaling en incassokosten
  1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker
  aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door
  Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.
  2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de
  Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan verschuldigd (i) EUR
  45 aan administratiekosten, (ii) de gemaakte incassokosten en (iii) een rente
  verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de
  wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden
  berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van
  voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
  3. Gebruiker heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in
  de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de
  opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
  4. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
  De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met
  247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere
  reden op te schorten.
  5. Indien de Wederpartij in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan
  komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening
  van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van
  hetgeen in op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien
  Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs
  noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in
  aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens
  op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde
  incassokosten eveneens rente verschuldigd.
  Artikel 7 Controle vooraf van gehuurde Apparatuur
  1. Indien de Overeenkomst tussen Partijen daarin niet voorziet, kan Gebruiker voor of bij
  gelegenheid van de terbeschikkingstelling in aanwezigheid van Wederpartij bij wijze
  van voorinspectie een beschrijving van de staat van de Apparatuur opstellen, met
  vermelding van eventueel geconstateerde gebreken. Gebruiker kan voorts verlangen
  dat Wederpartij het door Gebruiker opgestelde rapport met deze beschrijving van de
  staat van de Apparatuur voor akkoord ondertekent alvorens Gebruiker de Apparatuur
  aan Wederpartij in gebruik verstrekt.
  2. Indien Wederpartij, om welke reden dan ook, niet naar behoren meewerkt aan de
  voorinspectie als bedoeld in het vorige artikellid, dan heeft Gebruiker het recht om
  deze inspectie buiten aanwezigheid van Wederpartij uit te voeren en het bedoelde
  rapport zelf op te stellen, welk rapport vervolgens bindend is voor Wederpartij.
  3. Indien er geen voorinspectie wordt uitgevoerd, wordt Wederpartij geacht de Apparatuur
  in goede staat te hebben ontvangen en is de Wederpartij volledig aansprakelijk voor de
  schade dat aan de Apparatuur bij het retourneren wordt geconstateerd.
  Artikel 8 Gebruik van de Apparatuur
  1. Alle door Gebruiker geleverde zaken blijven eigendom van Gebruiker. Wederpartij
  zal de Apparatuur steeds met uitsluiting van derden in overeenstemming met de op
  grond van de huurovereenkomst beoogde bestemming gebruiken. Wederpartij is
  verplicht de Apparatuur uitsluitend te gebruiken in en ten behoeve van zijn eigen
  organisatie of bedrijf. Gebruik van de Apparatuur door derden is niet toegestaan. Het
  recht tot gebruik van de Apparatuur is niet overdraagbaar. Het is Wederpartij voorts
  niet toegestaan de Apparatuur aan enige derde in onderhuur te geven of enige derde
  anderszins in enige vorm het gebruik of medegebruik ervan te geven.
  2. Het is Wederpartij niet toegestaan de Apparatuur of enig deel daarvan als onderpand
  of zekerheidsobject, op welke wijze dan ook, jegens enige derde te gebruiken of op
  andere wijze daarover te beschikken.
  3. Wederpartij zal de Apparatuur zorgvuldig gebruiken en onder zich houden. Wederpartij
  zal tijdig doeltreffende maatregelen nemen ter voorkoming van schade aan de
  Apparatuur. Bij schade aan de Apparatuur zal Wederpartij Gebruiker daarvan
  onverwijld schriftelijk in kennis stellen. Wederpartij is voor schade aan de Apparatuur
  jegens Wederpartij en de door de schade getroffen derden volledig aansprakelijk.
  4. In geval van diefstal of molest aan de Apparatuur is Wederpartij verplicht terstond
  aangifte te doen bij de politie in de plaats waar de diefstal of molest heeft
  plaatsgevonden. Wederpartij is verplicht Gebruiker een kopie van de aangifte te
  verstrekken.
  5. Niettegenstaande dat Gebruiker de Apparatuur heeft verzekerd, wordt Wederpartij
  geacht zelf eveneens terzake verzekerd te zijn. De Gebruiker is gerechtigd om de
  Wederpartij te verzoeken een certificaat van de verzekering te overhandigen, die
  Wederpartij gebonden is te overhandigen. Indien Partijen er voor kiezen om gebruik te
  maken van de verzekering van Gebruiker is de Wederpartij, in alle gevallen van
  schade of molest aan Apparatuur, verplicht het eigen risico van EUR 2.500,- te
  vergoeden. In alle gevallen aan schade of molest aan voertuigen heeft Wederpartij een
  bijkomende eigen risico van EUR 2.500,- . Ingeval van schade hoger dan voormeld
  bedrag zal Wederpartij vooreerst diens eigen verzekering aanspreken ter vergoeding
  van de betreffende schade.
  6. Verlies, diefstal, waterschade en/of schade door nalatigheid is niet verzekerd.
  7. Gemaakte kosten ten gevolge van schade, molest en of diefstal kunnen verhaald
  worden op de Wederpartij. In alle gevallen die betrekking hebben op apparatuur zal er
  EUR 45,- administratiekosten gerekend worden. In alle gevallen die betrekking hebben
  op voertuigen zal er EUR 100,- administratiekosten gerekend worden.
  8. Wanneer de Gebruiker in de geest van deze bepalingen constateert dat de Wederpartij
  in gebreke is gebleven bij het gebruik van de Apparatuur, is het de Gebruiker
  toegestaan over te gaan op het autoriseren van de verzekering van de Gebruiker om
  de Wederpartij aansprakelijk te stellen.
  Artikel 9 Verandering van de staat van de Apparatuur
  1. Het is Wederpartij niet toegestaan de Apparatuur geheel of gedeeltelijk te veranderen
  of daaraan iets toe te voegen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
  Gebruiker. Gebruiker is steeds gerechtigd toestemming te weigeren of aan haar
  toestemming voorwaarden te verbinden, waaronder voorwaarden betreffende de wijze
  en kwaliteit van uitvoering van de door Wederpartij gewenste veranderingen en
  toevoegingen. Gebruiker is tevens gerechtigd bij het geven van haar toestemming een
  last aan Wederpartij op te leggen of de huurprijs te verhogen.
  2. Wederpartij dient de aan de Apparatuur aangebrachte veranderingen en toevoegingen
  uiterlijk voor of bij het einde van de huurovereenkomst ongedaan te maken of te
  verwijderen, tenzij tussen Partijen anders overeengekomen.
  3. Tussen Partijen geldt dat gebreken aan de door of in opdracht van Wederpartij aan de
  Apparatuur aangebrachte veranderingen en toevoegingen en alle uit die
  veranderingen of toevoegingen voortvloeiende gebreken van de Apparatuur geen
  gebreken in de zin van artikel 7:204 van het Burgerlijk Wetboek zijn. Wederpartij heeft
  ter zake van deze gebreken geen enkele aanspraak jegens Gebruiker.
  Laatstgenoemde is niet gehouden tot herstel of onderhoud van deze gebreken.
  4. Wederpartij is jegens Gebruiker volledig aansprakelijk voor gebreken in de Apparatuur
  die verband houden met de door Wederpartij daaraan aangebrachte veranderingen en
  toevoegingen.
  Artikel 10 Eindinspectie en teruggave
  1. Wederpartij zal de Apparatuur bij het einde van de huurovereenkomst in de
  oorspronkelijke staat aan Gebruiker teruggeven. Kosten van vervoer in verband met
  de teruggave zijn voor rekening van Wederpartij.
  2. Op verlangen van Gebruiker zal Wederpartij vóór of uiterlijk op de laatste werkdag van
  de duur van de huurovereenkomst zijn volle medewerking verlenen aan een
  gezamenlijke eindinspectie van de staat van de Apparatuur. Van de bevindingen
  daarbij wordt door Partijen gezamenlijk een rapport van eindinspectie opgemaakt, dat
  door Partijen dient te worden ondertekend.
  3. Gebruiker is gerechtigd om de gebreken die zijn vermeld in het rapport van de
  eindinspectie als bedoeld in de vorige twee leden en die voor rekening en risico van
  Wederpartij komen, op kosten van Wederpartij op te lossen of door een derde te laten
  oplossen. Wederpartij is eveneens ten volle aansprakelijk voor schade van Gebruiker
  wegens tijdelijke onbruikbaarheid dan wel onverhuurbaarheid van de Apparatuur.
  4. Gebruiker is gerechtigd om de Apparatuur op kosten van Wederpartij schoon te (laten)
  maken. Er zal derhalve EUR 35 per uur aan schoonmaakkosten berekend worden.
  Artikel 11 Beslag op de gehuurde Apparatuur
  1. Wederpartij zal Gebruiker terstond schriftelijk in kennis stellen van een eventueel
  beslag op de Apparatuur (zowel conservatoir als executoriaal beslag), onder
  gedetailleerde opgave van de identiteit van de beslaglegger en de reden van het
  beslag. Wederpartij zal de beslagleggende deurwaarder onverwijld inzage geven in de
  huurovereenkomst tussen partijen. Wederpartij is jegens Gebruiker aansprakelijk voor
  alle kosten en schade in verband met een beslag op de Apparatuur.
  Artikel 12 Aansprakelijkheid
  1. Onverminderd het bepaalde over aansprakelijkheid is Gebruiker nimmer aansprakelijk
  voor schade als gevolg van gebreken in de Apparatuur die Gebruiker bij het aangaan
  van de overeenkomst niet kende, en voor schade als gevolg van gebreken in de
  Apparatuur die na het aangaan van de overeenkomst zijn ontstaan.
  2. Wederpartij is jegens Gebruiker in alle gevallen aansprakelijk voor alle schade aan de
  Apparatuur, al dan niet gehuurd, ontstaan - door welke omstandigheid dan ook -
  tijdens de duur van de overeenkomst, derhalve tevens indien de betreffende schade
  niet aan Wederpartij toerekenbaar is.
  3. In alle gevallen is Wederpartij jegens Gebruiker aansprakelijk ingeval van diefstal,
  verlies of verduistering van de Apparatuur tijdens de duur van de overeenkomst.
  4. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot
  hetgeen in deze bepaling is geregeld.
  5. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor handelingen en/of nalatigheden van betrokken
  derden, noch voor de juistheid van de door deze derden verstrekte informatie.
  6. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade bij Wederpartij dan wel derden, indien
  en voor zover deze schade verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
  7. Onder schade wordt uitsluitend verstaan schade aan personen, schade aan zaken en
  directe vermogensschade.
  8. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
  gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  9. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor
  schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of daarmee gelijk te stellen
  grove schuld van Gebruiker of haar ondergeschikten.
  10.Wederpartij is gehouden tot vergoeding van bij Gebruiker ontstane schade, indien en
  voor zover diverse schade verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst.
  11.Het is Wederpartij niet toegestaan Apparatuur onder water dan wel voor rigging te
  gebruiken. Wederpartij is hierbij volledig aansprakelijk voor iedere schade aan de
  Apparatuur.
  Artikel 13 Verwerking persoonsgegevens
  1. Voor zover bij het uitvoeren van de huurovereenkomst Gebruiker
  persoonsgegevens van Wederpartij worden verwerkt, zullen deze
  persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt,
  overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Gebruiker
  verwijst voor verdere informatie naar de Privacy Policy op haar website.
  Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen
  1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands
  recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het
  buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken
  partij aldaar woonplaats heeft.
  2. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen
  kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
  3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
  ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 • Ja en nee. Stores kun je bij ons direct betalen via een iDeal-link of via pin en ook bij een eerste keer huren kunnen we erom vragen om eerst een betaling te doen via een iDeal link of pin.
  Voor huurprojecten hebben wij de voorkeur om achteraf een factuur te sturen omdat vaak er nog kleine dingen veranderen tijdens een project en dat kan dan allemaal op 1 factuur om het voor iedereen makkelijker te maken.
 • Dat is een lastige situatie, veel schades ontstaan namelijk ook door (slecht) transport. Bij het ophalen teken je ervoor de apparatuur in goede en werkende staat te hebben ontvangen en dien je dit zelf te checken bij ons. Mocht je dit onverhoopt niet doen, is het je eigen verantwoordelijkheid als het niet werkt en ben je aansprakelijk voor de schade. Dus check altijd alles goed bij ons zodat we geen discussie achter komt.
 • Je kan via onze website online direct een boeking maken. Hiervoor heb je eerst een account nodig. Ben je al klant bij ons, mail of bel ons dan even voor je inlogggevens. Mocht je nog geen klant zijn kun je gratis registeren, en vanaf dan ben je klaar om te huren.

  Een online reservering plaatsen is simpel, je voegt de producten toe die je wil huren, kiest een een huurdatum, voert een projectnaam in, laat weten wanneer je het wil komen halen/testen en binnen 45 minuten krijg je van ons een offerte met of het beschikbaar is.
 • Je kan via je eigen account reserveren en mocht de factuur niet naar jezelf gaan kun je voordat je de offerte aanvraagt aanvinken naar wie de factuur wel gaat, dat is geen probleem. Mocht je alleen een lijstje moeten samenstellen dan kun je je winkelmandje delen.
 • Als je naar het buitenland gaat heb je vaak een reisdag heen en een reisdag terug. Maar soms als je een langere periode gaat ben je natuurlijk ook niet elke dag aan het filmen.
  Hiervoor hebben wij reisdagen, we berekenen 50% van de dagprijs op reis en rustdagen. (exclusief staffel en relatiekorting, die komen er nog bovenop :)
  Natuurlijk kan je niet 10 dagen op reis en 1 dag betalen, het geheel moet in verhouding zijn en die stellen wij zelf vast op basis van informatie van jou plus wat wij redelijk vinden. Maar hier valt vaak een goede middenweg in te vinden.
 • Bel ons sowieso, dan kunnen we naar een oplossing zoeken. We gaan altijd eerst kijken naar de meest snelle oplossing om ervoor te kunnen zorgen dat je wel kunt draaien. Mochten hier extra kosten bij gemoeid zijn, overleggen we die uiteraard eerst met je en kijken we wie dat moet betalen.

  Je bent zelf verantwoordelijk dat je alles bij hebt, compleet is en werkt. Dus helaas kunnen wij geen verantwoording nemen als je de accu kist niet bij ons hebt open gemaakt er blijken geen accu's in te zitten.
  Ons advies is alles uitgebreid de dag van te voren bij ons te testen om je shoot zo soepel mogelijk te laten verlopen, dat voorkomt veel problemen.
 • Helaas niet. Als op onze site de lenzen per set staan kun je niet die lenzen los huren. Dit doen we omdat als bijvoorbeeld jij 1 lens huurt en de volgende klant wil die zelfde dag de hele set huren is die onverhuurbaar omdat er 1 lens uit mist.
 • Niet zomaar natuurlijk. Voor eindexamen films van studenten van een erkende HBO opleiding maken we uitzondering en kunnen we je een goede deal aanbieden. Je mag altijd mailen met je verzoek en dan kunnen we kijken of iets voor elkaar kunnen betekenen.
 • In alle lichtbussen is er plek voor 1 bestuurder en 2 passagiers.
  De Vito bus heeft een achterbank en biedt ruimte voor 5 personen.
 • Op deze website vragen we naar persoonlijke gegevens indien u ons contactformulier invult. Deze gegevens worden met behulp van een versleutelde verbinding naar ons verzonden en komen per e-mail bij ons binnen. Na het behandelen van uw contactverzoek, zullen we uw gegevens verwijderen.
  Verder vragen we om uw persoonlijke gegevens wanneer u een bestelling plaatst. Uw gegevens worden in dat geval alleen gebruikt voor het afhandelen van uw bestelling, het verzenden ervan en eventuele nazorg en/of support. We slaan uw gegevens op in overeenstemming met de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en hebben alle nodige maatregelen getroffen ze te beschermen.
  U kunt te allen tijde een verzoek indienen uw gegevens uit ons bestand te verwijderen of corrigeren via de contactmogelijkheden op onze website.

  U ontvangt geen verdere informatie, berichten of advertenties van ons. We maken geen gebruik van automatische besluitvorming, zoals profilering. We houden bezoekersstatistieken bij met Google Analytics en daarvoor worden cookies geplaatst. Al deze statistieken zijn geanonimiseerd om uw privacy te waarborgen. Er is hiervoor een verwerkingsovereenkomst met Google afgesloten en het delen van gegevens is uitgeschakeld. Gegevens worden ook niet met andere Google-diensten gedeeld in combinatie met de Analytics-cookies.

  Alle verwerkingen van persoonsgegevens die we doen zijn in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
 • Wij verwachten de apparatuur in dezelfde staat terug zoals je het hebt meegekregen. Dus mocht onverhoopt de spullen vies worden en je hebt niet de mogelijkheden het schoon te maken meld dat dat even bij ons.
  Je kunt de dag erna langs komen om het zelf schoon te maken of wij doen het voor een bedrag van €35 per uur, waarvan minimaal 1 uur altijd berekend wordt.
 • Jazeker! Alle vactures zijn voor minimaal 32 uur in de week.

  • Senior Planner met minimaal 3 jaar relevante werkervaring in het vakgebied en goede technische kennis van camera en licht apparatuur.
  • Senior Prep Floor Technician met minimaal 3 jaar relevante werkervaring in het vakgebied en goede technische kennis van camera en licht apparatuur.
  • Licht Manager - Voor onze licht afdeling zoeken we nog iemand met minimaal 2 jaar ervaring met filmlicht. Je taken bestaan uit het onderhouden, inventariseren en klaar zetten van licht apparatuur en bussen. Daarnaast ben je het aanspreekpunt voor klanten die advies nodig hebben.

  Voor meer informatie over de functie kun je ons mailen of bellen.
 • De lichtbussen zijn WA verzekerd. Maak je schade aan de lichtbus en/of aan een ander voertuig, geldt er een eigen risico van €2500. Dit eigen risico is helaas niet af te kopen, deze optie biedt onze verzekering niet.
  Bij diefstal zowel met of zonder retourneren van de sleutel, komt de volledige schade voor de huurder.
 • Mocht je schade aan de bus hebben gemaakt, meld dat dan direct bij ons. Maakt foto's van de situatie, en in geval van een aanrijding vul het schadeformulier in.

  In geval van diefstal bel ons direct en lever de sleutel in wanneer mogelijk. Mocht je de sleutel niet kunnen overhandigen kunnen we de gehele waarde van de bus bij jou verhalen. Doe ook meteen aangifte bij politie en overhandig ons een kopier van het dossier.
 • Ja. Komt hier binnenkort maar je kan ons mailen ervoor
 • Wij zijn een camera en licht verhuurbedrijf gespecialiseerd in apparatuur voor de high end markt voor. Maloney Amsterdam ontstond ooit in een souterrain op de Marnixstraat in een niet nader te bepalen jaartal. Max Maloney verhuurde aan vrienden en kennissen de zijn apparatuur en nadat er dag en nacht mensen in zijn huis stonden besloot hij in 2016 dat het tijd was voor een echt kantoor.
  In de afgelopen jaren is Maloney uitgegroeid tot een toonaangevend facilitair bedrijf met een volledig en breed assortiment, maar je mag natuurlijk altijd ook gewoon een biertje komen drinken.
 • De huur wordt per dag berekend en geldt voor 24 uur. Een huurdag begint om 06:00 en eindigt om 06:00 de volgende ochtend.
 • Diegene op wiens naam de boeking staat op het moment van uitgifte is verantwoordelijk voor de schade of diefstal. Zorg ervoor dat als je iets boekt en jij bent zelf niet diegene die verantwoordelijk is of de factuur betaalt dat wij de gegevens van de verantwoordelijke huurder dan hebben voordat de spullen mee gaan, anders ben je zelf verantwoordelijk.
 • Ja, al onze lichtbussen kunnen met een B rijbewijs gereden worden. Let er wel op dat je zelf verantwoordelijk bent voor overbelading door teveel spullen of mensen mee te nemen. Wij zijn daar nooit voor verantwoordelijk.
 • Maak foto's van de schade en/of plek van van de diefstal en bel ons. Dan gaan we kijken naar de beste oplossing. Bij verlies of diefstal moet er altijd een politie aangifte gedaan worden en een kopie aan ons overhandigd worden.
 • Nee dat hoeft niet, dat doen wij voor je. Mocht je zoveel rijden dat er een tank op gaat, dan zit er een tankpas in de bus en kan je ons bellen voor de pincode daarvan. Tank niet op eigen kosten omdat wij bij de bus per kilometer inclusief brandstof rekenen.
 • Nee helaas niet. Wij krijgen vaak de vraag of iemand iets voor een uurtje of halve dag kan huren. Ook al moet je maar 1 minuut filmen, wij kunnen die dag de spullen niet aan iemand anders verhuren. Daarom is de huurperiode altijd minimaal 1 dag.
 • Nee, wij rekenen hiervoor €0,45 per kilometer voor, maar dit is inclusief brandstof. Let dus op dat als je tankt, je altijd onze tankpas gebruikt en niet zelf betaald.
 • Ja, we hanteren een minimaal bedrag van 15 euro. Mocht je iets huren dat minder dan 15 euro kost, ronden we het af tot die 15 euro. Wij hanteren dit bedrag omdat dat het minimale bedrag is wat de tijd dekt die wij kwijt zijn aan het klaarzetten, controleren en weer innemen van de spullen
 • Meestal wel. Als de apparatuur beschikbaar is kan er dag van te voren getest worden. De apparatuur kan in overleg dan ook al eerder meegenomen worden. Wij willen graag dat er goed getest wordt hier.
 • In principe niet. Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat de bus binnen of op een bewaakt terrein staat. Onze verzekering zal onbewaakt parkeren van de bus als nalatig gedrag beschouwen en de gebruiker verantwoordelijk stellen voor de volledige schade.
  Let ook altijd op dat je de bus goed op slot doet, door de deuren aan de zijkant en achterkant nog na te voelen, liever safe than sorry :)
 • In principe moet de apparatuur altijd op dezelfde dag van de huur teruggebracht worden. Dit kan 24 uur per dag, dus maakt niet hoe laat het avonds wordt.
  In overleg kan hier soms van afgeweken worden maar check dit goed en ga er niet van uit, ook niet met de kaartjes, die kunnen over het algemeen niet zonder overleg later terug.
 • Dat kun je niet online checken. Door in het systeem een boeking in te voeren dan kun je een offerte aanvragen, en dan gaan wij meteen kijken of het beschikbaar is op de gewenste data. Mocht dit niet zo zijn nemen we contact met je op met een alternatief voorstel.
 • Bij specificaties van elke lichtbus vind je de afmetingen.
 • Hiermee krijgen wij een melding van je aanvraag en proberen die zo snel mogelijk te beoordelen. Meestal heb je binnen 30-45minuten antwoord over de beschikbaarheid en krijg je een offerte toegestuurd. Mocht je meer haast hebben, dan is bellen meestal sneller.
 • Nee. Dit is onderdeel van het camerapakket en bij sommige camera's zitten dermate dure kaarten dat we daar niet eindeloos extra van hebben. Je kunt altijd wel even bellen om te checken of het kan, maar in principe moeten de kaarten met het camerapakket retour.
  Als zonder overleg kaarten langer worden gehouden dan de huurperiode wordt hier per dag dat ze niet terug zijn extra huur voor berekend.